Dotacje -ABKSTYL

 PO IG ANG krotkie 350x117  polska 768x953  logo FE Inteligentny Rozwoj rgb 1

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej ABK-STYL Jacek Kempa poprzez realizację działań promocyjnych przewidziany w Programie promocji branży Moda Polska” 
 
Wartość całkowita projektu: 217 182,00 zł
 
Wartość dofinansowania: 174 165,00 zł
 
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania promocyjne produktów ABK- STYL (biżuteria ze srebra i biżuteria z bursztynami) na wybranych rynkach perspektywicznych (USA, Chiny) oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki (MPG). Realizacja projektu i osiągnięte rezultaty w sposób znaczący wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz będą stanowić impuls dla dalszej ekspansji eksportowej w oparciu o nabyte w ramach projektu doświadczenie i wiedzę.
 
Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – wsparcie dotacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.